תנאי שימוש

תנאי שימוש

תנאי שימוש – אתר מעסיק Employ.co.il

1. מבוא

1.1. השימוש בדף האינטרנט ובשירות הסלולרי “Employ.co.il” המהווים לוח פרסומי בלבד ופלטפורמה להעברת קובץ קורות החיים של מחפש העבודה למעסיקים פוטנציאליים לצורך מציאת עבודה בהתאם ובקרבת מקום מגוריו (להלן: “האתר” ו “האפליקציה”) כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש”) לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין. השימוש באתר או באפליקציה מהווה הסכמה מפורשת מצדך (להלן: “המשתמש”) לתנאים כאמור.
1.2. מטרת תנאי השימוש היא להבהיר את היחסים בין מפעילת האפליקציה, חברת employ
1.3. (להלן: “המפעילה”) לבין כל אדם ו/או גוף הנכנסים לאתר זה ו/או המשתמשים בשירותיה. גלישה ושימוש באתר או באפליקציה מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש אל תעשה שימוש באתר או באפליקציה. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את שימושך באתר או באפליקציה אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.
1.4. תנאי השימוש קובעים את הגישה שלך לאפליקציה ויחולו על כל שימוש שתעשה בה, לרבות במידע בתכנים ובשירותים המופיעים בה או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים בה או באמצעותה, וכן על כל מסירת מידע והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו.
1.5. בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באפליקציה, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר.

2. הגדרות

“התוכן” האתר והאפליקציה, תכני המודעות, הדפים המקוונים הכלולים בהם, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בהם, בדוורים ובמסרונים.
“השירות” משמעותו האפליקציה והאתר, לרבות הוראות והנחיות נלוות, מוצרים ושירותים קשורים אחרים, שירותי תמיכה אישית נלווית, אם וככל שיינתנו, וכל שינוי ו/או תיקון של האמור לעיל כפי שעשויים להיות מושלמים על ידי המפעילה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
“החשבון” משמעותו החשבון שנפתח במסגרת השירות על שמך כמנוי, או כל שימוש שנעשה בשירות שלנו ללא פתיחת חשבון.
“שגיאות אפליקציה/אתר” משמעותן כל הפרעה בזמינות האפליקציה או האתר אשר נגרמה עקב סיבות שלא בשליטתה הישירה של המפעילה.
“אתה” ו”משתמשים”, לרבות, בין היתר, יחידים וישויות המורשים על ידינו לעשות שימוש בשירות וכן העובדים, היועצים, הקבלנים והסוכנים שלך; או צדדים שלישיים שעמם הנך מנהל עסקים.
“הנתונים שלך” משמעותם כל הנתונים או המידע האלקטרוניים המוגשים על ידך או הנאספים על ידיי המפעילה באפליקציה במהלך השימוש באפליקציה.

3. על תנאי השימוש

3.1. תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין המפעילה. מוסכם ומובהר כי המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש אחר יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי המפעילה.
3.2. מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את המפעילה. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של המפעילה לגבי נכונות או כדאיות השירות, ולעניין השימוש בהם.
3.3. המפעילה מספקת את השירות ומנויי המשתמשים שלה כיום הם ללא עלות, אך היא שומרת לעצמה את הזכות לשלב מרכיבים נוספים באפליקציה, אשר עשויים להיות כפופים לתשלום מצד המשתמש.

4. קניין רוחני

4.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, ביחס לאתר ולאפליקציה, תוכנם, עיצובם, עריכתם וסימניהם המסחריים וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר או באפליקציה, שמורות באופן בלעדי למפעילה.
4.2. אין להעתיק, לשכפל ו/או להדפיס את התוכן באתר ובאפליקציה במלואו או בחלקו לצורך הפצה או פרסום ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.
4.3. אין לעשות בתוכן שימוש אלא למטרות לשמן נועדו לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים. מובהר כי משתמש רשאי לעשות שימוש בתוכן אך ורק לצורך חיפוש עבודה ורשאי לשלוח קורות חיים בלבד באמצעות הקישורים המופיעים באתר ובאפליקציה. חל איסור גורף לעשות שימוש בתוכן לכל צורך אחר, לרבות קידום, שיווק ופרסום של עסקים וגופים מסחריים.
4.4. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר ובאפליקציה. כמו כן, מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובים שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך התוכן באתר ובאפליקציה או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא.
4.5. המפעילה תהא רשאית להוסיף על כל קורות חיים שישלחו דרך האתר והאפליקציה את שמה, את הלוגו שלה, או כל כיתוב אחר שתמצא לנכון.

5. אחריות ואי נטילת אחריות

5.1. התוכן המוצג באתר ובאפליקציה נאסף ממקורות רבים. יחד עם זאת, אין למפעילה שליטה על מקורות המידע והתוכן ולפיכך המפעילה אינה נושאת באחריות כלשהי למידע ולתוכן המתפרסמים באתר ובאפליקציה ו/או ערבה לטיבם, נכונותכם, תקפותם, שלמותם, דיוקם או התאמתם לכל מטרה שהיא.
5.2. המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שיגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן והשירות המוצעים באתר ובאפליקציה. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר או באפליקציה ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש במקורות מידע אחרים. למשתמש לא תהיה כל טענה לגבי מידע שפורסם באתר, אך לא נשלח לו באמצעות הדוא”ל, דיוור או מסרון. המפעילה לא תישא באחריות כלפי המשתמש בנוגע למידע שפורסם באתר או באפליקציה ו/או הגיע לצד שלישי דרך האתר או האפליקציה.
5.3. המפעילה אינה מתחייבת כי הקישורים המצויים באתר ובאפליקציה ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר או באפליקציה אין משמעותה כי תוכן האתר והאפליקציה הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והמפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ובאפליקציה.
5.4. יתכן כי השירותים באתר יופרעו ו/או ילוו בשגיאות ו/או לא יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות. המפעילה אינה מתחייבת לכך ש האתר והאפליקציה יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעילה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעילה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת. המפעילה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.
5.5. המידע והשירותים הזמינים במסגרת השירות הניתן באתר ובאפליקציה, עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות. המפעילה אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. המפעילה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש בשירות או בחומרים המסופקים באמצעות השירות יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך.
5.6. המשתמש מסכים באופן מפורש, כי המפעילה לא תהיה אחראית בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ובין אם לאו.
5.7. אין המפעילה אחראית על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר ובאפליקציה. כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה או מי מטעמה.

6. התחייבויות המשתמש

6.1. המשתמש מתחייב כלפי המפעילה כי לא יישלח דרך האתר והאפליקציה לכל צד ג’ שפרטיו מופיעים באתר כל חומר פרסומי ו/או בעל אופי מסחרי ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או גוף כלשהו והפוגע בפרטיותו; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב, וירוסים, תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני; כל מידע העלול להטעות צד ג’ כלשהו; כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר והמעסיקים בפרט.
6.2. יובהר למפעילה אין כל יכולת לבחון את כל הקבצים המועלים במהלך תהליך העלאת הקובץ על ידי המשתמש, ולפיכך אין ביכולתה לבצע את הסינון ולהבטיח עמידה בתנאים אלה.
6.3. במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות הניתן באתר ובאפליקציה, ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה, יהיה על המשתמש לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט.
6.4. כמו כן, המשתמש מתחייב כי תוכן מסמך קורות החיים הנשלח על ידו מוגבל אך ורק להצגת קורות חייו הפרטיים בלבד.

7. השימוש באפליקציה

7.1. קבלת שירותי המפעילה באמצעות האפליקציה תלויים בכך שהמשתמש ו/או המכשיר הסלולרי שלו ו/או גוף שלישי כלשהו יאפשר את קיום השירות, לרבות אך לא רק: תקינות הרשת הסלולארית וזמינותה, תקינות רכיבי היישומים הדרושים, זמינות שירותי תוכן, קיום שירותי GPS והפעלת, הרשאה לקבלת מסרונים ועוד, מותנה בכך שמכשיר המשתמש ו/או המשתמש ו/או גוף שלישי כלשהו יאפשרו את קבלת השירות.
7.2. המפעילה אינה גובה מהמשתמש כל תשלום בגין השימוש בשירות האינטרנט הסלולרי ממכשירו הסלולרי שברשות המשתמש לצורך הפעלת האפליקציה (להלן: “שירות הגלישה”). החיוב בגין שירות הגלישה ייגבה ישירות על ידי המפעיל הסלולרי אליו מנוי המשתמש ובהתאם להסכם ההתקשרות שבין המשתמש למפעיל הסלולרי אליו הוא מנוי. עבור התחברות לשרות זה אין דרישה מטעם המפעילה לחיבור לרשת אינטרנט סלולרית מטעם ספקי שרות או רשת WiFi זו או אחרת, על אחריות המשתמש לבחור את הרשת שבו הוא מקבל את נתוני השרות.
7.3. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא יודע ומסכים כי האפשרות לשלוח קורות חיים באמצעות האפליקציה, ישירות מהמכשיר הסלולרי מותנית בהזנת קורות חייו מראש באתר וזיהויו ע”י מספר סלולרי מתאים. בהתאם, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שמספר הטלפון הסלולרי אותו הזין באתר בעת הרישום לשירות הוא מספר הטלפון הסלולרי אליו יישלחו המסרונים במסגרת קבלת השירות וכל שירות סלולרי אחר אותו תפעיל המפעילה מעת לעת.
7.4. השימוש בשירות הינו אישי והמשתמש מתחייב להימנע מהעברת מסרון שנתקבל במכשירו הסלולרי למכשירים סלולריים אחרים ו/או לצדדים שלישיים. המשתמש מצהיר כי ידוע לו, כי העברת מסרון שנתקבל במכשירו האישי למכשירים סלולריים אחרים ו/או לצדדים שלישיים עלולה להביא לזיהוי שגוי שלו במערכת ולחשוף את פרטיו האישיים וקורות החיים לגורמים אחרים.

8. שירותי מיקום (GPS)

על המשתמש לוודא כי מכשירו הסלולרי מחובר לשירותי המיקום (GPS), כי הם מופעלים ושהוא העניק אישור לאפליקציה לזהות את מיקומו. כמו כן, על המשתמש לוודא שה-GPS זיהה את מיקומו.
להרחבה בעניין תנאי הפרטיות בכפוף לשימוש בשירותי המיקום, ראה מדיניות הפרטיות של האתר והאפליקציה.

9. שיפוי

על המשתמש לשפות ולהגן על המפעילה ועל קודמיה, חליפיה, חברות הבת שלה, חברות האם שלה, גופים הקשורים אליה, נושאי המשרה בה, דירקטורים שלה, בעלי מניות שלה, משקיעים שלה, עובדים שלה, סוכנים שלה, נציגים שלה, ומיופי כוח שלה, מפני וכנגד כל הפסד, נזק, עלות והוצאה (לרבות שכ”ט עו”ד) עקב או בקשר עם: (1) רשלנות רבתי או פעילות בזדון מצד המשתמש; (2) שימוש בשירות על ידי המשתמש; (3) נתוני המשתמש; (4) הפרת תנאי השימוש מצד המשתמש; (5) שימוש על ידי המשתמש בקניין רוחני של צד שלישי, או כל מעשה או מחדל מצד המשתמש אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי או מפר דין רלוונטי.

10. שימוש במידע פרטי

10.1. המפעילה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ובאפליקציה. מידע בנוגע למדיניות הפרטיות ניתן למצוא במדיניות הפרטיות המופיעה באתר.
10.2. עם רישום המשתמש באתר או באפליקציה, יתבקש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמה, לספק פרטי התקשרות שונים וכן תשובות למספר שאלות לצורכי אבטחה. פרטים אלה נדרשים על מנת לאפשר למשתמש גישה לאזורים המוגבלים של האתר והאפליקציה. על אחריותו הבלעדית של המשתמש לשמור פרטים אלה בסודיות, ולדאוג לעדכן אותם מפעם לפעם, כך שרק המשתמש יוכל להשתמש בהם. המפעילה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל פעילות בחשבון המשתמש ו/או באזור האישי של המשתמש על ידי מי שהשתמש בפרטי הכניסה של המשתמש.

11. התקשרות עם צדדים שלישיים

11.1. עסקה שתיעשה בעקבות פרסום מודעה באתר או באפליקציה ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר או באפליקציה, תסוכם ישירות בין המשתמש לצד השלישי, והיא אינה כוללת את המפעילה או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה, אף אם מידע בין הצדדים יועבר דרך החברה עצמה. למען הסר ספק, יובהר כי המפעילה משמשת כלוח פרסומי וכצינור לשליחת קורות חיים בלבד.
11.2. המפעילה אינה אחראית על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר ובאפליקציה. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו למשתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה.
11.3. הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בנתוני צדדים שלישיים אשר מקושרות או שניתן לצפות בהן בקשר לשירות, הינן הרכוש של בעלי הנתונים, ועשויות להיות כפופות לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן “הסכמי צדדים שלישיים”). המפעילה אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של מידע, הצעה והמלצה המוצגים באתר ובאפליקציה. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.
11.4. מאחר שהאפליקציה ניתנת להורדה באמצעות פלטפורמות, ספקי שירות או מפיצים שהינם צדדים שלישיים (להלן “ספקי הפלטפורמה”), שימוש באפליקציה עשוי להיות כפוף לתנאי שימוש של ספקי פלטפורמה וצדדים שלישיים אחרים. יש לשים לב, כי תנאי השימוש של ספקי הפלטפורמה עשויים לחול על שימוש מצד המשתמש ביישום, והוא מסכים בזאת כי באחריותו לקבוע אלו מתנאי השימוש האמורים הינם רלוונטיים וחלים עליו ולעיין ולקיים את ההוראות והתנאים הרלוונטיים.

12. תקופה וסיום

12.1. הסכם זה ייכנס לתוקף ביום בו יעשה המשתמש שימוש כלשהו באתר או באפליקציה, ויימשך עד שכל המינויים שניתנו בהתאם להסכם זה, יפקעו או יובאו לסיומם.
12.2. המפעילה רשאית בכל עת לסיים הסכם זה במקרים הבאים: (1) המשתמש הפר הוראה מהוראות הסכם זה (או פעל באופן אשר מוכיח בבירור כי הוא מתכוון לעשות זאת או כי אינו מסוגל לקיים את הוראות ההסכם); (2) המפעילה תידרש לעשות כן על פי דין (למשל, כאשר מתן השירות הינו או יהא בלתי חוקי); (3) מתן השירות אינו כדאי עוד מבחינה כלכלית. במקרים כאמור ב-(1) ו-(2) לעיל, המפעילה תמסור למשתמש, ככל הניתן, הודעה סבירה מראש אודות סיום ההסכם.
12.3. המפעילה תוכל לשנות תנאים אלה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות להתעדכן בשינויים כאמור מוטלת על המשתמש באמצעות כניסה לתנאי שימוש אלה מפעם לפעם. שימוש בשירות בכל עת כמוהו כהסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שהיו באותה עת.
12.4. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות או חלק ממנו באתר ובאפליקציה, ללא מתן הודעה מראש. במקרה של הפסקת השירות, המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק או אובדן.
12.5. ההוראות בדבר קניין רוחני ואי נטילת אחריות, תוקפן יימשך לאחר סיום ההסכם.

13. כללי

13.1. תנאי שימוש אלה, לרבות נספחיהם, מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. אף שינוי, תיקון או ויתור על הוראה בהסכם זה, לא יהא תקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם או אושר אלקטרונית על ידי הצד שכלפיו ייטען שינוי, תיקון או ויתור כאמור.
13.2. מנוי המשתמש באתר ובאפליקציה הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
13.3. שאלות אודות תנאי השימוש הללו, יש לשלוח לכתובת: support@employ.co.il.

14. סמכות שיפוט

על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש באתר ובאפליקציה הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב.

נגישות